THÂN PHẬN HẠT LÚA

Th. Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo Ga 12,24-26

THÂN PHẬN HẠT LÚA

“Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi nó mới sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)

Suy niệm: Thân phận hạt lúa là một nghịch lý, nhưng lại là chân lý cơ bản cho đức tin và cuộc sống người ki-tô hữu. Hạt lúa phải chết mới được sống và sống dồi dào hơn. Nếu nó được bảo vệ, được an toàn thì nó sẽ bất động và vô hiệu. Nhưng nếu nó phải chịu chôn vùi trong lòng đất lạnh, chịu mục nát như thể đã chết đi, thì sức sống tiềm tàng nơi nó mới phát triển và sinh trái dồi dào. Các vị tử đạo, và đặc biệt, thánh Lô-ren-xô phó tế tử đạo chúng ta mừng kính hôm nay, là nhân chứng hùng hồn cho chân lý-nghịch lý này: “Máu các vị tử đạo là hạt giống phát sinh Hội Thánh” (Tertullian); “Các ngài đã chấp nhận nên hạt lúa gieo vào lòng đất để Hội Thánh Việt Nam thu lượm được mùa lúa dồi dào” (Kinh các thánh tử đạo Việt Nam).

Mời Bạn: Là ki-tô hữu, bạn là hạt lúa được mời gọi cùng Đức Ki-tô chết đi trong mầu nhiệm thập giá để cùng với Ngài sống lại trong mầu nhiệm phục sinh. Đó chính là ơn gọi của bạn trong Bí tích Thánh Tẩy. Bạn đã ý thức điều đó chưa? Bạn đã sống thân phận hạt lúa của người ki-tô hữu như thế nào?

Chia sẻ: “Gẫm Đàng Thánh Giá” là một việc làm đạo đức giúp suy niệm mầu nhiệm thập giá Chúa Ki-tô. Bạn thực hành việc đó bao lâu một lần?

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày bạn hãy tự nguyện làm một việc hy sinh, dù nhỏ, để tập sống mầu nhiệm thập giá.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã dùng thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến thập giá Chúa và sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày mà theo Chúa.

You may also like...