Category: Suy Niệm

TÌM CÁI CỐT YẾU

CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – B Mc 7,1-8.14-15.21-23 TÌM CÁI CỐT YẾU Người Pha-ri-sêu và Kinh sư hỏi Đức Giê-su: “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân,...

BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN

Th. Gio-an Tẩy giả bị trảm quyết Mc 6,17-29 BẢO VỆ GIÁ TRỊ HÔN NHÂN Hê-rô-đê đã sai người đi bắt Gio-an và xiềng ông trong ngục, lý do vì ông Gio-an nói với...

NGAY TỪ BÂY GIỜ

THỨ SÁU TUẦN 21 TN Mt 25,1-13 NGAY TỪ BÂY GIỜ “Hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào.” (Mt 25,13) Suy niệm: Chuyện kể rằng tại chùa Tô Châu...

SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI

THỨ TƯ TUẦN 21 TN Mt 23,27-32 SỰ THẬT GIẢI PHÓNG CON NGƯỜI “Khốn cho các ngươi, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống mồ mả tô vôi, bên...

HÃY ĐẾN MÀ XEM

Th. Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ Ga 1,45-51 HÃY ĐẾN MÀ XEM Ông Na-tha-na-en liền bảo: “Từ Na-da-rét làm sao có cái gì hay được?” Ông Phi-líp-phê trả lời: “Cứ đến mà xem.” (Ga 1,46) Suy...

LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI

CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – B Ga 6,60-69 LỜI ĐEM LẠI SỰ SỐNG ĐỜI ĐỜI Ông Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có...

THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN

THỨ SÁU TUẦN 20 TN Mt 22,34-40 THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” (Mt 22,39) Suy niệm: Ca dao Việt Nam nhắc nhở ta về...

TẤM ÁO, TẤM LÒNG

THỨ NĂM TUẦN 20 TN Mt 22,1-14 TẤM ÁO, TẤM LÒNG! Nước Trời cũng giống như chuyện môt vua kia mở tiệc cưới cho con mình… Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát...