THÁNH HIẾN TRONG SỰ THẬT

THỨ TƯ TUẦN 7 PS-Ga 17,11b-19

  THÁNH HIẾN TRONG SỰ THẬT

“Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật… Con xin thánh hiến chính mình con cho họ, để nhờ sự htật, họ cũng được thánh hiến.” (Ga 17,17.19)

Suy niệm: 1. Chúa Giê-su thánh hiến chính mình Ngài cho chúng ta: Đức Giê-su là sự thật. Ngài là lời của Thiên Chúa. Chính Ngài đã dùng lời của Ngài để thánh tẩy, hướng dẫn và soi sáng chúng ta, để chúng ta thuộc về Thiên Chúa. Ngài thánh hiến chính mình Ngài cách tuyệt đỉnh bằng hy tế thập giá mà giờ đây vẫn tiếp diễn qua hy tế thánh thể trên bàn thờ. 2. Chúng ta được thánh hiến cho Chúa trong sự thật : Người đã cầu xin Thiên Chúa Cha thánh hóa cho chúng ta trong sự thật của Người. Bí tích Rửa tội cho chúng ta tham dự vào thế giới thần linh của Thiên Chúa. “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ” (Gn 17,17).

Mời Bạn tự xét mình: – Qua Bí Tích Rửa Tội, bạn được thánh hiến để làm con Chúa, bạn đã sống đúng vai trò là con cái Chúa, hay bạn chạy theo thế gian, xác thịt mà quên sự thật của mình là con cái sự sáng không? – Chính Chúa Giê-su là sự thật, là Lời của Thiên Chúa. Mỗi khi đọc lời Chúa, bạn đã cảm nhận và yêu mến Người chưa? – Bạn có siêng năng lãnh nhận Thánh Thể là chính Chúa Giê-su thánh hiến mình Ngài cho chúng ta để chúng ta cũng được thánh hiến nhờ kết hiệp với Ngài?

Sống Lời Chúa: Nhắc nhủ mọi người trong gia đình chuyên cần đọc Lời Chúa và rước Thánh Thể để được thánh hiến cho Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã xin Chúa Cha thánh hiến chúng con bằng lời chân lý Chúa. Xin cho chúng con biết sống theo sự thật để luôn được thuộc trọn về Chúa.

You may also like...