PHIẾU ĐỀ CỬ

                      Phieu Đề cử Trưởng PT LMTT QuocGia 

 

                                         Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ

                             Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam tại Hoa Kỳ                            

 

                                                             PHIẾU ĐỀ CỬ

                           Chức Vụ Trưởng Phong Trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ

        Kính gửi:  Ban Bầu Cử Chức Vụ Trưởng Phong Trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ


 1. Tôi tên là:  John Lo aka Gioan Nguyễn ngọc Lộ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên Thánh, Tên Họ, Tên Đệm, Tên Gọi)

 1. Là đoàn viên của đoàn LMTT: Phó  Tuyên Nghiên Huấn PT/LMTT. . .. . . . . . .
 2. Giáo Phận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Tiểu Bang: . Nevada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1. Phone: . . . 702-722-3815. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hoặc email: . . [email protected] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 1. Ký tên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Ngày . 21. . . . . .tháng . 07 . . .năm 2018.

 

Đề cử đoàn viên sau đây là ứng viên vào chức vụ:

Trưởng Phong Trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ

 

 1. Đoàn viên. . . Peter Nguyễn Hữu Thức. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Tên Thánh, Tên Họ, Tên Đệm, Tên Gọi)

 1. Là đoàn viên của đoàn LMTT: . Trưởng PT/LMTT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Giáo Phận: . SAN JOSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Tiểu Bang: . . CA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Chứng nhận các dữ kiện ghi trên là đúng

 1. Linh Mục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Tuyên Uý Đoàn/ Liên Đoàn LMTT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Giáo Xứ/ Cộng Đoàn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Giáo Phận: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. Tiểu Bang: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Phone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

hoặc email:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. Chữ ký của linh mục (số 12):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 1. Ngày . . . . . . .tháng . . . . . . .năm 2018.

 

Ghi chú:  Địa chỉ gửi thư (thư thùng) : –   4503 Park Sommer Way,San Jose,CA 95136.

( Bằng email ):-   [email protected]

You may also like...