Hình Ảnh Sinh Hoạt

 

* Hình ảnh  Tĩnh Tâm tháng 6 -2016 LĐLMTT Giáo Phận San Jose

  Hình Ảnh Sinh Hoạt Khoá Huấn Luyện  Miền Tây Hoa Kỳ – 2016

Dưới Đây là 8 Hồ Sơ Của Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017: 

1.Biên Bản Phiên Họp Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
2. Tổng Quát Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017

3. Đơn Xin Hoc Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
4. Các Đề Tài Trong Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
5. Nội Quy Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
6. Chương Trình Khoá HL LĐ LMTT 2017
7. Sơ Đồ Khoá HL LMTT_2017[1]
8. Phân Chia_Công Tác Khoá HL LMTT 2017[1]