Nối Kết

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được hình thành bởi các Đoàn LMTT trong 8 Miền trên toàn quốc Hoa Kỳ:

  1. Miền Đông Bắc: CT, ME, MA, NJ, NH, NY, RI, VT *** Xem giải mã các chữ viết tắt bên dưới
  2. Miền Trung Đông: DE, MD, PA, Virginia, WV, DC
  3. Miền Đông Nam: FL, Georgia, LA, MS, North Carolina, SC, TN
  4. Miền Nam: NM, OK, Arlington,  Texas
  5. Miền Tây Nam: AR, South California, GU, HI
  6. Miền Tây: North California, Fresno, Colorado, Naveda
  7. Miền Tây Bắc: AK, ID, MT, Oregon, UT, WA
  8. Miền Trung Tây: IA, IL, IN, KS, KY, MI, Minnesota, MO, ND, NE, OH, SD, WI, WY

Á Châu:  Liên Minh Thánh Tâm tại Việt Nam: Giáo Xứ Hộ Diêm
Âu Châu:  LMTT Cộng Đoàn Thánh Micae, ̣Liên Bang Đức (Germany)
Mỹ Châu:  Phong Trào LMTT Việt Nam tại Hoa Kỳ
*** Mới Mới Mới! LMTT CĐ Đức Mẹ LaVang, Surrey, CANADA

*** Giải mã các chữ viết tắt của các tiểu bang: Click vào đây 

Nối kết:

Liên Đoàn LMTT Tổng GP Galveston-Houston
Đoàn LMTT CTTĐVN Austn, Texas      http://thanhlinh.net            http://suyniem.com          http://memaria.org          http://catholic.net
Đoàn LMTT GX St Maria Goretti, San Jose             Hình Ảnh Sinh Hoạt
Dưới Đây là 8 Hồ Sơ Của Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017:

1.Biên Bản Phiên Họp Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
2. Tổng Quát Về Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017

3. Đơn Xin Hoc Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
4. Các Đề Tài Trong Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017
5. Nội Quy Khoá Huấn Luyện Lãnh Đạo LMTT 2017