Trung Ương

Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm được hình thành bởi các Đoàn LMTT trong 8 Miền trên toàn quốc Hoa Kỳ:

  1. Miền Đông Bắc: Connecticut, ME, MA, NJ, NH, NY, RI, VT
  2. Miền Trung Đông: DE, MD, PA, Virginia, WV, DC
  3. Miền Đông Nam: FL, Georgia, LA, MS, North Carolina, SC, TN
  4. Miền Nam: NM, OK, Texas
  5. Miền Tây Nam: AR, South California, GU, HI
  6. Miền Tây: North California, Fresno, Colorado, Naveda
  7. Miền Tây Bắc: AK, ID, MT, Origon, UT, WA
  8. Miền Trung Tây: IA, IL, IN, KS, KY, MI, Minnesota, MO, ND, NE, OH, SD, WI, WY

Liên Minh Thánh Tâm tại Việt Nam: Giáo Xứ Hộ Diêm


Hội Ngộ Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm,  ngày 18 tháng 10 năm 2014  LasVegas, Nevada

Xem Hình Ảnh Sinh Hoạt LMTT Fresno, Ca và Khắp Nơi; Nhấn Chuột Vào Đây