Category: archive

Thứ Tư Lễ Tro -14/02/2018

BÀI ĐỌC I: Ge 2, 12-18 “Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi”. Trích sách Tiên tri Giôel.   Bấy giờ Chúa phán: Các ngươi hãy thật lòng trở về với...

Nhận Biết Chúa

NHẬN BIẾT CHÚA “Tôi phải ví thế hệ này với ai? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác và nói …”(Mt 11,16) Suy niệm: Chúa Giê-su đã chỉ ra...

Phúc âm thứ Sáu II-B Mùa Vọng

ALLELUIA: Alleluia, alleluia! – Này đây Đức Vua là Thiên Chúa địa cầu sẽ đến. Chính Người sẽ cất ách tù đày của chúng ta. – Alleluia. PHÚC ÂM: Mt 11, 16-19 “Họ không...

Tầm quan trọng của Ngôn sứ

5 phút suy niệm : TẦM QUAN TRỌNG CỦA NGÔN SỨ “Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả.” (Mt 11,11) Suy niệm:...

Phúc âm thứ Ba II-B Mùa Vọng

ALLELUIA: Lc 3, 4. 6 Alleluia, alleluia! – Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng; và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. – Alleluia. PHÚC ÂM:...

XIN VÂNG

XIN VÂNG “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lờu sứ thần nói.” (Lc 1,38) Suy niệm: Nếu Chúa bảo: “Này con, con làm kỹ sư,”...