Author: lmtthk

Ơn gọi Lãnh Đạo của người LMTT

Thuyết trình viên nên lưu ý, phần lớn người “lãnh đạo LMTT”  bị đẩy vào ghế lãnh đạo này, nên hãy nhấn mạnh đến ơn gọi cá biệt này và bổn phận chu toàn...

Sống Đức Tin theo Linh Đạo LMTT

Lời nói đầu: Bài thuyết trình  này nhấn Mnh đến ĐỨC TIN SỐNG ĐỘNG (=có sống theo đức tin, trong hành động mỗi ngày không?) và muốn đánh thức người Kitô, người LMTT, những...

Ơn Gọi LMTT

Lời nói đầu: Kính thưa quý Thuyết trình viên(TTV), Bài thuyết trình nây có mục đích giúp quý anh em cảm nghiệm được tình yêu Chúa đối với nhân loại,  đặc biệt đối với...

Lá Thư Tổng Tuyên Úy

Ngày 25 tháng 4 năm 2023      Quý Cha Tuyên Úy và quý đoàn viên LMTT toàn quốc Hoa Kỳ,      Lần đầu tiên trong vai trò Tổng Tuyên Úy, tôi gửi lời chào...